Dr. Parthasarathi K R M
2021 - 2022

Dr. Mahesh B M
2020 - 2021

Dr. Krishnappa. N
2019 - 2020

Dr . Nagaraj. A
2018 - 2019

Dr. Sampangi Ramaiah
2017 - 2018

Dr. Balakrishna Shetty. P
2016 - 2017

Dr. Nagaraj. B. R
2015 - 2016

Dr. Munirathna
2014 - 2015

Dr. Umesh Krishnamurthy
2013 - 2014

Dr. Gurushankar. G
2012 - 2013

Dr. Raghavendra Bhat. K
2011 - 2012

Dr. Nagaraj. B. R
2010 - 2011

Dr. Purnima Hegde
2009 - 2010

Dr. Srinivas Babu. C. R
2008 - 2009

Dr. Puttaraju V. M
2006 - 2008

Dr. H. T. Narayan
2004 - 2006

Dr. Arya B Y T
2002 - 2004