Dr. Anand H K
President


Dr. Balakrishna Shetty
President Elect


Dr. Parthasarathi K R
Imm. Past President


Dr. Varsha
Vice President


Dr. Chandra Giriappa
Vice President


Dr. Ravi N
Vice President


Dr. Pravin G. U.
Hon. Secretary


Dr. Madhav Hegde
Joint Secretary


Dr. Akhil Kulkarni
Joint Secretary


Dr. Vijaya Saradhi Annam
Hon. Treasurer


State Council Members


Dr. Veeresh K H


Dr. Karthik G A


Dr. Chidanandamurthy M


Dr. Vijayakumar K R


Dr. Sudhir Kale


Dr. Raghavendra


Central Council Members


Dr. Arya B Y T


Dr. Sampangi Ramaiah


Dr. Mahesh B M


Dr. Krishnappa